اولویت‌های تحقیقاتی (طرح از اعضای مرکز)

به اطلاع دانشجویان و بازدیدکنندگان سایت میرسد اولویت‌های تحقیقاتی که در ذیل درج شده است توسط اعضای مرکز تحقیقات نانو پیشنهاد شده است و می‌توانند دانشجویان در صورت علاقه در موضوعات ذیل طرح تحقیقاتی در مرکز اجرا نمایند.

خانم دکتر لاله ملک‌نیا

۱- تولید نانوسنسورها و نانوبیوسنسورها منعطف

۲- تولید نانوخازن های منعطف

۳- تهیه نانو داروها

آقای دکتر سید حمید احمدی (گروه نانو شیمی مرکز)

۱- توسعه یک روش اندازه‌گیری برخی آلاینده‌های زیست محیطی با استفاده از پیک رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذرات نقره و اسپکتروفتومتری

۲- طراحی و سنتز نانو جاذب‌های اصلاح شده برای استخراج و آنالیز برخی گونه‌های مهم دارویی و زیست محیطی

آقای دکتر مسعود گیاهی

۱- سنتز نانو پودر TiO2 پوشش داده شده با N, S,P و کاربرد ان در تخریب یک الاییده زیست محیطی بوسیله نور UV و مریی در محیط ابی

۲- سنتز نانو پودر ZnO پوشش داده شده با Cu, Ag,Mg و کاربرد ان در تخریب یک الاییده زیست محیطی بوسیله نور UV و مریی در محیط ابی
 
خانم دکتر لیلا ترکیان
۱- نانوایمپلنت ها، نانو حاملها و دارورسانی هدفمند
۲- رفع آلاینده های محیط زیستی به کمک نانوفناوری
۳- نانوسرامیکهای صنعتی