اعضا

گروه نانو شیمی گروه نانو نساجی نانو در محیط زیست

دکتر مسعود گیاهی

دکتر تورج محمدی

دکتر سیدحمید احمدی

دکتر لیلا ترکیان

معصومه مسکین‌فام لنگرودی

 

دکتر حسین نازکدست

دکتر مجید منتظر

دکتر رامین خواجوی

دکتر لاله ملک نیا

دکتر محمدرضا کلائی

دکتر محمدرضا امیدخواه

دکتر مهدی ارجمند

دکتر اسدا.. زاده

دکتر امید توکلی

دکتر حامد افشاری