ریاست مرکز

دکتر لاله ملک نیا

عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رزومه علمی رئیس مرکز

Email: melika02@azad.ac.ir

زمینه های پژوهشی:

سنتز نانو ذرات و نانو کامپوزیت ها، تولید نانوالیاف کامپوزیتی و پوسته – مغزی، تهیه زخم پوش های نانولیفی، تهیه پارچه های الکترونیک با مدارهای چاپی و مدارهای بافته شده، تهیه پارچه های نیمه رسانا و رسانا، تهیه پارچه های ضدامواج موبایل، تهیه پارچه های جاذب و منعکس کننده امواج برای مصارف پزشکی و نظامی.

سوابق اجرایی:

  • عضو کمیته نانوفناوری دانشگاه آزاد اسلامی- سازمان مرکزی.
  • مسئول پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
  • مدیر گروه نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.