وبینارها

در دست انجام:

وبینار« شبکه عصبی در نانو تکنولوژی»

وبینار «فوم های نانو سلولی بر پایه نانو کامپوزیت پلیمری»

وبینار «آشنایی با نرم افزار DMO13 (DFT) »

وبینار «لایه نشانی و نانو پوششها: تکنیک لایه به لایه»     

وبینار «آشنایی با نانوبیوحسگرهای شیمیایی»

وبینار «لایه نشانی و نانو پوششها: اسپاترینگ و رسوب بخار شیمیایی»