معرفی مرکز

مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در 1393 با مدیریت آقای دکتر رامین خواجوی شروع به فعالیت کرده و سپس از سال 1394 تا آذر1399 با مدیریت خانم دکتر لاله ملک نیا و در حال حاضر سرپرستی مرکز با آقای دکتر کلائی به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

سال1393 تا1394

سال1394 تا 1399

اکنون

دکتر رامین خواجوی

رزومه

دکتر لاله ملک نیا

رزومه

دکتر محمدرضا کلائی

رزومه