چاپ نتایج تحقیقات پژوهشگران مرکز تحقیقات نانو در مجلات با فاکتور کیفیت Q۱

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۵ کد : ۱۲۶۵۹ اخبار مرکز تحقیقات نانو
تعداد بازدید:۳۲۶۰

نتایج تحقیقاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مجلات با فاکتور کیفیت Q1 و ضریب تأثیر بالا به چاپ رسید، که این مقالات با عناوین

Mesoporous MgO/PPG hybrid nanofibers: Synthesis, Optimization, characterization and heavy metal removal property

Mesoporous Carboxylated Mn203 nanofibers: Syntheis, charachterization and Dye removal property

در مجلات New Journal of Chemistry و Journal of the Taiwan Institute of chemical Engineers با ضریب تأثیر ۲۶۹/‏۳‬ و ۲۱۷/‏۴‬ به چاپ رسید.